September 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Family Shalosh Suedos
 • Shabbat Service
2
3
4
5
 • Lunch & Learn Pirkei Avos with Rabbi Smason
6
7
8
 • Shabbat Service
9
10
 • Rosh Hashana (New Year)
11
 • Rosh Hashana II (New Year day 2)
12
13
14
15
 • Shabbat Service
16
17
18
19
20
21
22
 • Shabbat Service
23
24
25
26
 • Sukkot III
 • Board Meeting Lunch in the Sukkah
27
28
29
 • Sukkot VI
 • Shabbat Service
30
 • Sukkot VII/Hoshanah Rabah